توضیحات

مدادرنگی جامبو کویلو 12 رنگ

قطر مغزی 5 میلی متر بسیار مقاوم

بسیار مناسب برای قرارگیری در دستان کودکان