توضیحات

اسکاتیف وستا ۱۲۵میل

مایعی است بی رنگ با بویی ضعیف و قابل اشتعال ,این ماده جهت سرعت بخشیدن زمان خشک شدن رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمن آنکه توصیه می گردد استفاده از این ماده در رنگ با احتیاط و دقت کامل صورت پذیرد چرا که استفاده مقادیر زیاد این ماده در رنگ روشن باعث چین خوردگی و چروک رنگ می گردد.