توضیحات

وایت اسپریت وینزور ۱۰۰۰ میل | Winsor&Newton WhiteSpirit

این رقیق کننده فرار و قابل اشتعال برای رقیق کردن رنگ های روغنی و شستشوی قلم مو بکار می رود

دیرتر از تربانتین خشک می شود و در صورت نگهداری بلندمدت خراب نمی شود.