توضیحات

مدیوم ریتاردر وستا 125 میل

جهت افزایش زمان خشک شدن رنگ اکریلیک بکار می رود .