توضیحات

مدیوم جسو رنگ پارچه پیرو

جهت پوشش دهی بیشتر روی پارچه های تیره و غلظت بیشتر رنگ ها