توضیحات

مدادرنگی جامبو کویلو 6 رنگ با رنگ های درخشان 

قطر مغزی 5 میلی متر بسیار مقاوم

بسیار مناسب برای قرارگیری در دستان کودکان