توضیحات

صمغ عربی وینزور 40 میل

مایعی جهت براق و شفاف نمودن آبرنگ و گواش

جهت رقیق نمودن از آب استفاده می گردد