توضیحات

اسکاتیف وستا 40 میل

مایعی بی رنگ با بوئی ضعیف که جهت سریع تر خشک شدن رنگ روغن مورد استفاده قرار می گیرد